Edit

  AtEdit

  Manylar:

[1] Ýaşaýyşyň gutarmagy, wepat boluş.
[2] (gepleşik dili) Zäher, ajal diýen manyda ulanylýan gargyş söz.
[3] (ö:lüm) Düýe çalynyň üstüne süýt guýlanda emele gelýän gaty agaran.