Düzet

  AtDüzet

  Manylar:

[1] (köne söz) Ruhanylaryň aýallarynyň hormat bilen tutulýan ady.
[2] Özüňden uly aýal doganyňa ýüzlenilip aýdylýan we garyndaşlyk aragatnaşygyny görkezýän söz.


  Terjimeler:


  Türki diller:


  Çeşmeler :

  • Türkmen diliniň düşündirişli sözlügi, 1962.